• Konkurs Leśne Inspiracje

     • Konkurs „Leśne Inspiracje” - Zapraszamy!

      Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie ogłasza XI edycję

      Małopolskiego Konkursu Fotograficznego „Leśne Inspiracje”.

      Tematem przewodnim tegorocznego fotografowania małopolskiej przyrody jest

      „Piękno lasu".

      Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zainteresowania oraz szacunku dla przyrody, potrzeby jej ochrony, ukazanie bogactwa przyrodniczego Małopolski, a szczególnie lasów, uświadomienie i zrozumienie roli lasu w życiu każdego człowieka, a także edukacja z zakresu prowadzenia gospodarki leśnej, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

      W tegorocznym regulaminie konkursu zaszło kilka istotnych zmian, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu.

      Harmonogram konkursu przewiduje:

      Ogłoszenie konkursu nastąpi w dn. 03.10 2022 r.

      Termin nadsyłania prac – do 31.10. 2022 r.

      Ogłoszenie wyników konkursu – do 15.11.2022 r.

      Fotografie na konkurs należy przesłać (dostarczyć) do dnia 31 października br. na adres Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie – Al. Słowackiego 17 a, 31-159 Kraków

      Z dopiskiem: Leśne inspiracje.

      Uczestnicy:

      oceniani będą w dwóch kategoriach: I dzieci, II dorośli.

      Nagrody:

      Łączna pula nagród w dwóch kategoriach wynosi 3000 zł (trzy tysiące złotych),
      po 1500 zł (tysiąc pięćset złotych) dla każdej kategorii.

      Ponadto zostanie przyznana nagroda Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie – trzydniowy pobyt (dwa noclegi ze śniadaniem ) dla
      2 osób w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Radocyna, na terenie Nadleśnictwa Gorlice.

      Szczegóły konkursu są zawarte w Regulaminie XI Małopolskiego Konkursu Fotograficznego  „Leśne Inspiracje".

      Zapraszamy do udziału w konkursie!

      Szczegóły u p. Małgorzaty Łopaty

      Załączniki:

      Regulamin_konkursu_2022___Formularz_zgloszeniowy.pdf

      Formularz_zgloszeniowy__klauzula_RODO.pdf

      Plakat.pdf

     • Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023

     •  Wrzesnień już za kilka dni.

      Zapraszamy naszych uczniów na rozpoczęcie roku szkolego 2022/2023. Oficjalne spotkanie i przywitanie na sali gimnastycznej oraz spotkania z wychowawcami klas.

      Harmonogram:

      Harmonogram_rozpoczecia_1_09_22.pdf


      Uczniowie klas pierwszych zostaną przydzieleni do swoich oddziałów podczas spotkania na sali gimnastycznej. Tuż po wspólnym rozpoczęciu roku odbędą się spotkania z wychowawcami dla dzieci i rodziców gdzie zostaną przekazane i omówione sprawy organizacyjne (szczegóły w harmonogramie).


      UWAGA: utrzymujemy przyjęte standardy poruszania się rodziców i interesantów po terenie szkoły - obowiązuje zakaz przemieszczania się poza strzefę wspólną - holl. Wyjątkiem w dniu 1.09.2022 są rodzice uczniów klas pierwszych, którzy mogą towarzyszyć swoim dzieciom.

     • Prodręczniki na rok szkolny 2022/2023

     • Szanowni Państwo

      Ponieżej zamieszczamy wykaz podręczników i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w roku skzolnym 2022/2023.

      Przypominamy, że podręczniki i materiały ćwiczeniowe z obowiązkowych zajęć edukacyjnych zakupuje szkoła z dotacji MEiN i wypożycza uczniom.

      Podręczniki z religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie zakupują rodzice we własnym zakresie (o ile taki podręcznik lub ćwiczenia są wymagane). Prosimy o zapoznanie się z wykazem:


      Szkolny_zestaw_podrecznikow_2022_23.pdf

     • ZEBRANIE RODZICÓW PRZYSZŁYCH KLAS PIERWSZYCH

     • Zebranie dla rodziców przyszłych klas pierwszych.

      Zapraszamy rodziców uczniów, którzy rozpoczną w naszej Szkole naukę od września 2022.

      Tematyka: Sprawy organizacyjne, informacja o zasadach obowiązujących w Szkole, "wyprawka".

      Termin: 21 czerwca 2022, godz. 16:30, sala 1.1.

     • REKRUTACJA - Lista zakwalifikowanych

     • W dniu 25 marca 2022 w Szkole Podstawowej w Mogilanach zostanie wywieszona lista dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej od roku szkolnego 2022/23.

      Lista będzie dostępna od ok. 9:00.

      Z uwagi na ochronę danych osobowych sekretariat nie będzie udzielać informacji przez telefon.

      Ponadto informuję, że:

      * Zgodnie z przepisami prawa, każde dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły (Mogilany, Chorowice) zostanie przyjęte do Szkoły w Mogilanach.

      * Dzieci spoza obwodu są przyjmowane w miarę wolnych miejsc w tworzonych oddziałach.

      * Rodzice dzieci zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły do dnia 31 marca 2022, poprzez złożenie w sekretariacie pisemnego oświadczenia na druku dostępnym:

      7._potwierdzenie_zapisu_dziecka_kl._I.pdf

      Brak potwierdzenia zapisu będzie świadczyć o tym, że został złożony wniosek o przyjęcie dziecka równocześnie do innej szkoły i dziecko będzie uczęszczać do tamtej szkoły.

     • Dzień otwarty dla kadnydatów i ich rodziców

     • W dniu 8 marca 2022 odbędzie się dzień otwarty Szkoły Podstawowej im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach dla rodziców i dzieci, które rozpoczną naukę w klasie pierwszej od 1 września 2022.

      PROGRAM:

      od 17:00 - spacerem po szkole - będzie możliwość poznania zaplecza lokalowego i dydaktycznego szkoły. Rodzice wraz z dziećmi, pod opieką naszych uczniów i nauczycieli będą mogli pozaglądać w różne zakamarki szkoły.

      17:30 - 18:15 - spotkanie z nauczycielami i dyrekcją. Będzie można poznać nauczycieli, którzy będą uczyć pierwszoklasistów w przyszłym roku szkolnym, zadać pytania dyrekcji.

      W tym czasie, dzieci będą mogły uczestniczyć w zabawach muzycznych, ruchowych, plastycznych pod opieką nauczycieli naszej szkoły.

      ZAPRASZAMY

       

     • DZIEŃ OTWARTY

     • Szanowni Państwo

      Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego naszej Szkoły, dnia 19.10.2021 odbędzie się dzień otwarty.

      Szczegóły we wiadomości VULACAN.

     • Szkoła dla rodziców i wychowawców

     •  

      Wychowywać to kochać i wymagać

       

       

       

               Zapraszamy na zajęcia dla rodziców i wychowawców prowadzone przez psychologa szkolnego  mgr Jolantę Basistę w Szkole Podstawowej w Mogilanach. Zajęcia przeznaczone są dla rodziców, którzy chcą lepiej porozumiewać się ze swoimi dziećmi i dla tych, którzy zmęczeni są ciągłym powtarzaniem tego co dziecko ma zrobić. Zapraszamy też rodziców, którzy czują się bezradni wobec swoich kłopotów z dziećmi. Na zajęciach pracuje się w niedużej, kilkunastoosobowej grupie i uczy się praktycznych umiejętności, między innymi:

      • Jak wspierać dziecko, kiedy przeżywa coś trudnego
      • Jak stawiać mu wymagania
      • Jak radzić sobie ze złym zachowaniem dziecka
      • Jak zachęcać go do nauki i obowiązków domowych

      Spotkania mają luźną atmosferę,  jest  czas na rozmowę o dzieciach i na nauczenie się lepszego radzenia sobie z nimi.

      Warsztaty składają się z 10 cotygodniowych  trzygodzinnych spotkań. Najbliższa „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców“ rozpocznie się 29 września 2021 r. w środę o godz. 17.00 i zajęcia będą trwały do godz. 20.00. Wcześniej koniecznie trzeba zapisać się na listę w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Mogilanach (tel. 12 270 16 10).

       

       

     • Podręczniki do zajęć nadobowiązkowych

     • Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podręczniki oraz ćwiczenia do obowiązkowych zajęć edukacyjnych, szkoła zakupuje z dotacji. Uczniowie otrzymują ćwiczenia bezpłatnie a podręczniki są wypożyczane przez bibliotekę.

      Rodzice we własnym zakresie zakupują podręczniki i ćwiczenia do nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych. Poniżej przedstawiamy wykaz:

      religia_wdz_2021_22.pdf


     • Spotkanie dla rodziców dzieci przyszłych klas pierwszych

     • Zapraszamy rodziców dzieci przyszłych klas pierwszych (rozpoczynających naukę od 1.09.2021) na spotkanie z dyrekcją szkoły oraz wychowawcami klas.

      Spotkania odbędą się 22.06.2021 od godziny 17:00, rozpocznie się na sali gimnasycznej w Szkole.

      Zapraszamy

       

      Z uwagi na możliwe obostrzenia sanitarne mogą zostać wprowadzone zmiany w organizacji spotkania.

     • REKRUTACJA - listy przyjętych

     • Listy dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia oraz listy dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej były podawane do publiczej wiadomosci po zakończeniu postępwania.

      W sytuacji gdy rodzice kandydata nie zdążyli odczytać komunikatów, można uzyskać informacje w sekretariacie szkoły - osobiści lub telefonicznie.

       

     • PILNA INFORMACJA

     • INFORMACJA O ZAMIARZE  PRZEKSZTAŁCENIA  SP  MOGILANY, POPRZEZ  LIKWIDACJĘ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

       

      W dniu 25 lutego 2021 roku, Rada Gminy Mogilany, podjęła Uchwałę Nr XXVI/272/2021 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach, poprzez likwidację oddziału przedszkolnego.

      Z uzasadnienia do ww. Uchwały:

       Uchwała o zamiarze przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach, polegającym na likwidacji oddziału przedszkolnego  ma charakter intencyjny. Jej podjęcie przez Radę Gminy Mogilany, wynika z art. 89 ust. l ustawy z dnia 14 grudnia 20.16 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 910 póżn. zm.). Przepis ten stanowi, iż szkoła publiczna, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 14– 18, może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu. Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty. Warunkiem podjęcia uchwały normatywnej jest uzyskanie pozytywnej opinii Kuratora Oświaty.

      Rada Gminy Mogilany w Uchwale Nr VII/87/2019 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mogilany, ustanowiła, w Załączniku Nr 2, w pkt 6, odział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach.

      Oddział przedszkolny jest zatem częścią szkoły podstawowej, dlatego też jego likwidacja, z dniem 31 sierpnia 2021 r.,  związana jest z przekształceniem jednostki organizacyjnej, jaką jest Szkoła Podstawowa im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach. Szkoła funkcjonuje w trudnych warunkach, a nauka odbywa się na dwie zmiany. W organizacji tej szkoły, która liczy 369 uczniów, funkcjonuje 19 oddziałów, w tym, jeden oddział przedszkolny na 24 miejsca.

      W trwającym roku szkolnym uczęszcza do niego 19 dzieci, w tym 12 dzieci sześcioletnich, 6 pięcioletnich i 1 dziecko czteroletnie. Pomieszczenia oddziału przedszkolnego, zostały przed laty, doraźnie zaadoptowane na potrzeby przedszkolne. Powierzchnia dwóch pomieszczeń: 24,51m2 + 15,4m2 (z tym, że co do zasady, oba na raz nie mogą być wykorzystane z uwagi na konieczność nadzoru nauczyciela i organizację zajęć).

      Głównymi przesłankami uzasadniającymi likwidację oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach, są:

      1. Szkoła nie posiada odpowiedniej liczby pomieszczeń, by można było zorganizować w nich przedszkole, w innym miejscu, także po planowanej rozbudowie. Pomieszczenia obecnego lokalu oddziału uzyskały negatywną opinię  Komendanta Miejskiej Straży Pożarnej w Krakowie (2015 r.), co do możliwości, przekształcenia tego oddziału, zgodnie z wymogami prawa, na przedszkole (od września 2022 roku), bowiem pomieszczenia nie spełniają wymagań przeciwpożarowych, o których mowa  w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych. Nie ma też możliwości ich dostosowania do wymaganych warunków.
      2. Pomieszczenia oddziału przedszkolnego znajdują się na trasie ciągu komunikacyjnego, pomiędzy starą, i mającą powstać, nową częścią budynku, a prace mają się rozpocząć już w 2021 roku.
      3. Od lat, większość rodziców z Mogilan, których dzieci są zobowiązane do realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, zapisuje swoje dzieci do Przedszkola Samorządowego w Mogilanach Iskierka z Oddziałem w Libertowie lub do innych oddziałów przedszkolnych w szkołach.
      4. Fakt likwidacji oddziału przedszkolnego w szkole, nie zmieni dostępności do edukacji przedszkolnej najmłodszym uczniom, którzy będą mogli korzystać z nauki w tej samej miejscowości, w Przedszkolu Samorządowym w Mogilanach Iskierka z Oddziałem w Libertowie (oddalonym o ok. 200 m od szkoły). Zmiana miejsca realizacji wychowania przedszkolnego, nie spowoduje pogorszenia warunków nauki, znacząco je poprawi.  Przedszkole Samorządowe w Mogilanach jest w trakcie rozbudowy. Od 1 września 2021 roku, zwiększy się liczba oddziałów, a tym samym miejsc w przedszkolu.
      5. Nauczyciele z likwidowanego oddziału przedszkolnego, będą zatrudnieni w Przedszkolu Samorządowym Iskierka z Oddziałem w Libertowie. W związku ze zwiększeniem ilości oddziałów, zwiększy się ilość kadry. Pierwszeństwo w zatrudnieniu będą mieli nauczyciele dotychczas pracujący w likwidowanym oddziale przedszkolnym, w SP Mogilany (deklaracja dyrektora Przedszkola o przejęciu nauczycieli z likwidowanego oddziału przedszkolnego, od 1 września 2021 roku, w piśmie złożonym w Urzędzie Gminy, w dniu 26 stycznia 2021.
      6. Oddział przedszkolny jest podstawową jednostką organizacyjną przedszkola i w związku z art. 95 ust. 1 ustawy- Prawo oświatowe, który wskazuje, iż struktura organizacyjna szkoły podstawowej, co do zasady, obejmuje kl. I- VIII, nie wchodzi w skład tej struktury.

      Oddziały przedszkolne w szkołach powstały, ze względu na potrzebę obejmowania coraz większej ilości dzieci, wychowaniem przedszkolnym. W SP Mogilany funkcjonuje tylko jeden oddział. Na pewno ze względów organizowania pracy, korzystniejsze będzie jego funkcjonowanie w obrębie przedszkola, o co występował także dyrektor Szkoły Podstawowej im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach.

       

       W związku z  powyższym, podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Józefa Nowiny Konopka, poprzez likwidację oddziału przedszkolnego  jest uzasadnione.

      Projekt uchwały został przekazany także właściwym władzom statutowym reprezentatywnych związków zawodowych,  zwrócono się do nich o opinie w  sprawie likwidacji oddziału przedszkolnego ( stosownie do art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 263 z późn. zm.).

      Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach zostaną zawiadomieni indywidualnie.

       

      25.02.2021 r.

      Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Mogilanach

       

       

     • Rekrutacja - dzień otwarty dla kandydatów

     • Szanowni Państwo

      Tradycyjnie, każdego roku, organizowaliśmy dzień otwarty dla rodziców, którzy chcą zapisać dzieci do naszej Szkoły.

      Podczas tych spotkań była możliwość poznania szkoły, rozmowy z dyrekcją i nauczycielami. Z tej okazji najczęściej korzystali rodzice, którzy po raz pierwszy stanęli przed wyborem szkoły dla swoich dzieci.

      W tym roku dzień otwarty został zaplanowany na 9 marca 2021, tak aby przed upływem terminu składania dokumentów była okazja do rozwiania wątpliwości.

      Z uwagi na sytuację epidemiczną, być może nie uda się realnie "otworzyć drzwi" dla wszystkich zainteresowanych. Z tego powodu proponujemy rozwiązanie on-line:

      Osoby które są zainteresowane spotkaniem on-line z dyrekcją szkoły prosimy o przesłanie na adres e-mail szkoły (spmogilany@op.pl) wiadomości. W tytule wiadomości proszę napisać: "Spotkanie rekrutacyjne", w treści podać swoje imię i nazwisko oraz poprawny adres e-mail (w przypadku gdy spotkanie on-line dojdzie do skutku, dostęp będą miały tylko osoby zarejestrowane poprzez adres e-mail).

      Konkretne informacje o sposobie organizacji będą podane w terminie bliższym spotkaniu.