• Spotkanie dla rodziców dzieci przyszłych klas pierwszych

  Zapraszamy rodziców dzieci przyszłych klas pierwszych (rozpoczynających naukę od 1.09.2021) na spotkanie z dyrekcją szkoły oraz wychowawcami klas.

  Spotkania odbędą się 22.06.2021 od godziny 17:00.

  Zapraszamy

   

  Z uwagi na możliwe obostrzenia sanitarne mogą zostać wprowadzone zmiany w organizacji spotkania.

 • REKRUTACJA - listy przyjętych

  Listy dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia oraz listy dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej były podawane do publiczej wiadomosci po zakończeniu postępwania.

  W sytuacji gdy rodzice kandydata nie zdążyli odczytać komunikatów, można uzyskać informacje w sekretariacie szkoły - osobiści lub telefonicznie.

   

 • PILNA INFORMACJA

  INFORMACJA O ZAMIARZE  PRZEKSZTAŁCENIA  SP  MOGILANY, POPRZEZ  LIKWIDACJĘ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

   

  W dniu 25 lutego 2021 roku, Rada Gminy Mogilany, podjęła Uchwałę Nr XXVI/272/2021 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach, poprzez likwidację oddziału przedszkolnego.

  Z uzasadnienia do ww. Uchwały:

   Uchwała o zamiarze przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach, polegającym na likwidacji oddziału przedszkolnego  ma charakter intencyjny. Jej podjęcie przez Radę Gminy Mogilany, wynika z art. 89 ust. l ustawy z dnia 14 grudnia 20.16 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 910 póżn. zm.). Przepis ten stanowi, iż szkoła publiczna, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 14– 18, może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu. Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty. Warunkiem podjęcia uchwały normatywnej jest uzyskanie pozytywnej opinii Kuratora Oświaty.

  Rada Gminy Mogilany w Uchwale Nr VII/87/2019 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mogilany, ustanowiła, w Załączniku Nr 2, w pkt 6, odział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach.

  Oddział przedszkolny jest zatem częścią szkoły podstawowej, dlatego też jego likwidacja, z dniem 31 sierpnia 2021 r.,  związana jest z przekształceniem jednostki organizacyjnej, jaką jest Szkoła Podstawowa im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach. Szkoła funkcjonuje w trudnych warunkach, a nauka odbywa się na dwie zmiany. W organizacji tej szkoły, która liczy 369 uczniów, funkcjonuje 19 oddziałów, w tym, jeden oddział przedszkolny na 24 miejsca.

  W trwającym roku szkolnym uczęszcza do niego 19 dzieci, w tym 12 dzieci sześcioletnich, 6 pięcioletnich i 1 dziecko czteroletnie. Pomieszczenia oddziału przedszkolnego, zostały przed laty, doraźnie zaadoptowane na potrzeby przedszkolne. Powierzchnia dwóch pomieszczeń: 24,51m2 + 15,4m2 (z tym, że co do zasady, oba na raz nie mogą być wykorzystane z uwagi na konieczność nadzoru nauczyciela i organizację zajęć).

  Głównymi przesłankami uzasadniającymi likwidację oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach, są:

  1. Szkoła nie posiada odpowiedniej liczby pomieszczeń, by można było zorganizować w nich przedszkole, w innym miejscu, także po planowanej rozbudowie. Pomieszczenia obecnego lokalu oddziału uzyskały negatywną opinię  Komendanta Miejskiej Straży Pożarnej w Krakowie (2015 r.), co do możliwości, przekształcenia tego oddziału, zgodnie z wymogami prawa, na przedszkole (od września 2022 roku), bowiem pomieszczenia nie spełniają wymagań przeciwpożarowych, o których mowa  w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych. Nie ma też możliwości ich dostosowania do wymaganych warunków.
  2. Pomieszczenia oddziału przedszkolnego znajdują się na trasie ciągu komunikacyjnego, pomiędzy starą, i mającą powstać, nową częścią budynku, a prace mają się rozpocząć już w 2021 roku.
  3. Od lat, większość rodziców z Mogilan, których dzieci są zobowiązane do realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, zapisuje swoje dzieci do Przedszkola Samorządowego w Mogilanach Iskierka z Oddziałem w Libertowie lub do innych oddziałów przedszkolnych w szkołach.
  4. Fakt likwidacji oddziału przedszkolnego w szkole, nie zmieni dostępności do edukacji przedszkolnej najmłodszym uczniom, którzy będą mogli korzystać z nauki w tej samej miejscowości, w Przedszkolu Samorządowym w Mogilanach Iskierka z Oddziałem w Libertowie (oddalonym o ok. 200 m od szkoły). Zmiana miejsca realizacji wychowania przedszkolnego, nie spowoduje pogorszenia warunków nauki, znacząco je poprawi.  Przedszkole Samorządowe w Mogilanach jest w trakcie rozbudowy. Od 1 września 2021 roku, zwiększy się liczba oddziałów, a tym samym miejsc w przedszkolu.
  5. Nauczyciele z likwidowanego oddziału przedszkolnego, będą zatrudnieni w Przedszkolu Samorządowym Iskierka z Oddziałem w Libertowie. W związku ze zwiększeniem ilości oddziałów, zwiększy się ilość kadry. Pierwszeństwo w zatrudnieniu będą mieli nauczyciele dotychczas pracujący w likwidowanym oddziale przedszkolnym, w SP Mogilany (deklaracja dyrektora Przedszkola o przejęciu nauczycieli z likwidowanego oddziału przedszkolnego, od 1 września 2021 roku, w piśmie złożonym w Urzędzie Gminy, w dniu 26 stycznia 2021.
  6. Oddział przedszkolny jest podstawową jednostką organizacyjną przedszkola i w związku z art. 95 ust. 1 ustawy- Prawo oświatowe, który wskazuje, iż struktura organizacyjna szkoły podstawowej, co do zasady, obejmuje kl. I- VIII, nie wchodzi w skład tej struktury.

  Oddziały przedszkolne w szkołach powstały, ze względu na potrzebę obejmowania coraz większej ilości dzieci, wychowaniem przedszkolnym. W SP Mogilany funkcjonuje tylko jeden oddział. Na pewno ze względów organizowania pracy, korzystniejsze będzie jego funkcjonowanie w obrębie przedszkola, o co występował także dyrektor Szkoły Podstawowej im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach.

   

   W związku z  powyższym, podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Józefa Nowiny Konopka, poprzez likwidację oddziału przedszkolnego  jest uzasadnione.

  Projekt uchwały został przekazany także właściwym władzom statutowym reprezentatywnych związków zawodowych,  zwrócono się do nich o opinie w  sprawie likwidacji oddziału przedszkolnego ( stosownie do art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 263 z późn. zm.).

  Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach zostaną zawiadomieni indywidualnie.

   

  25.02.2021 r.

  Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Mogilanach

   

   

 • REKRUTACJA - oddział przedszkolny (AKTUALIZACJA)

  Rekrutacja dzieci do Oddziału Przedszkolnego

  na rok szkolny 2021/2022

   

  WAŻNY KOMUNIKAT:

  W związku z podjętymi przez Organ Prowadzący krokami związanymi z przekształceniem Szkoły Podstawowej im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach, poprzez likwidację oddziału przedszkolnego  w szkole (przeniesienie do Przedszkola Samorządowego w Mogilanach "Iskierka" z Oddziałem w Libertowie), informujemy:

  Szkoła Podstawowa w Mogilanach będzie prowadzić normalną rekrutację do oddziału przedszkolnego w szkole, do czasu podjęcia ostatecznej uchwały Rady Gminy o przekształceniu Szkoły.

  • do 19.02.2021 - przyjmujemy deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (dotyczy dzieci już uczęszczających).
  • od 22.02.2021 do 12.03.2021 - przyjmujemy w normalnym trybie wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola. 

  Przypominamy, że rodzice mogą składać wnioski jednocześnie do trzech przedszkoli.

  Dzieci, które zgodnie z obowiązującymi przepisami, zostaną przyjęte  do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej  w Mogilanach, na rok szkolny 2021/2022, po podjęciu właściwej uchwały Rady Gminy o przekształceniu Szkoły, zostaną na mocy porozumienia, pomiędzy Dyrektorem Szkoły w Mogilanach a Dyrektorem Przedszkola Samorządowego w Mogilanach,  przeniesione do Przedszkola Samorządowego, ul. Szkolna 1, 32- 031 Mogilany (200m obok Szkoły). 

   

  Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych odbywa się na podstawie przepisów rozporządzenia:

  rozporzadzenie.pdf

  oraz uchwały Rady Gminy Mogilany:

  Uchwala_nr_XXX_244_2017-_rekrutacja_przedszkola_Zeas.pdf

   

  Harmonogram rekrutacji:

  TERMINY_OP.pdf

  W piwrwszej kolejności, w terminie 03.02.2021 do 19.02.2021 będą przyjmowane deklaracje kontynuowania wychowania przedszkolnego - dzieci obecnie uczęszczające do Oddziału Przedszkolnego.

  Od 22 lutego 2021 będą przyjmowane wnioski o przyjęcie do przedszkoli. Poniżej znajdują się dokumenty, które wypełnione należy składać w sekretariacie Szkoły:

  Wniosek:

  WNIOSEK_OP_21.pdf

  WNIOSEK_OP_21.docx

  Załączniki (w formacie .pdf - do wydrukowania i wypełnienia ręcznego; .doc - do edycji). Dokumenty muszą być podpisane przez oboje rodziców (lub opiekunów prawnych).

  1_osw.o_zameldowaniu.pdf

  1_osw.o_zameldowaniu.doc

  2_oswiadczenie_o_samotnym_wychowywaniu.pdf

  2_oswiadczenie_o_samotnym_wychowywaniu.doc

  3_oswiadczenie_o_wielodzietnosci.pdf

  3_oswiadczenie_o_wielodzietnosci.doc

  4_a_osw._o_zatrudnieniu.pdf

  4_a_osw._o_zatrudnieniu.doc

  4_b._osw._o_nauce.pdf

  4_b._osw._o_nauce.doc

  4_c_osw._o_prowadzeniu_gospodarstwa.pdf

  4_c_osw._o_prowadzeniu_gospodarstwa.doc

  4_d_osw._o_prowadzeniu_pozarolniczej_dzialalnosci_gospodarczej.pdf

  4_d_osw._o_prowadzeniu_pozarolniczej_dzialalnosci_gospodarczej.doc

  5._osw._o_rodzenstwie_kandydata_kryterium_5.pdf

  5._osw._o_rodzenstwie_kandydata_kryterium_5.doc

   

 • Rekrutacja - dzień otwarty dla kandydatów

  Szanowni Państwo

  Tradycyjnie, każdego roku, organizowaliśmy dzień otwarty dla rodziców, którzy chcą zapisać dzieci do naszej Szkoły.

  Podczas tych spotkań była możliwość poznania szkoły, rozmowy z dyrekcją i nauczycielami. Z tej okazji najczęściej korzystali rodzice, którzy po raz pierwszy stanęli przed wyborem szkoły dla swoich dzieci.

  W tym roku dzień otwarty został zaplanowany na 9 marca 2021, tak aby przed upływem terminu składania dokumentów była okazja do rozwiania wątpliwości.

  Z uwagi na sytuację epidemiczną, być może nie uda się realnie "otworzyć drzwi" dla wszystkich zainteresowanych. Z tego powodu proponujemy rozwiązanie on-line:

  Osoby które są zainteresowane spotkaniem on-line z dyrekcją szkoły prosimy o przesłanie na adres e-mail szkoły (spmogilany@op.pl) wiadomości. W tytule wiadomości proszę napisać: "Spotkanie rekrutacyjne", w treści podać swoje imię i nazwisko oraz poprawny adres e-mail (w przypadku gdy spotkanie on-line dojdzie do skutku, dostęp będą miały tylko osoby zarejestrowane poprzez adres e-mail).

  Konkretne informacje o sposobie organizacji będą podane w terminie bliższym spotkaniu.

 • #SzczepimySię

  Zachęcamy do zapoznania się z materiałem w ramach akcji #SczepimySię dotyczącym szczepień przeciwko COVID-19.

  Szczepimysie.pdf

 • REKRUTACJA - Klasy I Szkoły Podstawowej

  Zapraszamy do rekrutacji dzieci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej

  na rok szkolny 2021/2022

  Obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci urodzone w roku 2014.

  Zasady rekrutacji określa rozporządzenie:

  rozporzadzenie.pdf

  oraz uchwała Rady Gminy Mogilany:

  Uchwala__nr_XXX_245_2017-_rekrutacja_sz._podstawowe_Zeas.pdf

  TERMINY REKRUTACJI:

  TERMINY_SP.pdf

   

  Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły przyjmowane są z urzędu (nie dotyczą ich kryteria rekrutacji). Rodzice tych dzieci składają w Szkole "zgłoszenie" (na wniosku):

  wersja edytowalna - WNIOSEK_KL1.docx

  wersja do wydruku i wypełnienia ręcznego - WNIOSEK_KL1.pdf

  ---------------------------------

  Dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły przyjmowane są wtedy, gdy szkoła będzie posiadać wolne miejsca (po uwzględnieniu dzieci z obwodu). Rodzice dzieci spoza obowdu składają w Szkole "wniosek" wraz z odpowiednimi załącznikami:

  Wniosek:

  WNIOSEK_KL1.docx

  WNIOSEK_KL1.pdf

  Załącznki/oświadczenia:

  1._osw._o_spelnianiu_obowiazku_szkolnego_przez_rodzenstwo_kandydata_do_I_kl..doc

  1._osw._o_spelnianiu_obowiazku_szkolnego_przez_rodzenstwo_kandydata_do_I_kl..pdf

  2._osw.-_kryterium_najblizsza_szkola_dla_dziecka.doc

  2._osw.-_kryterium_najblizsza_szkola_dla_dziecka.pdf

  3._osw.-_kryterium-_dziecko_uczeszczalo_do_oddzialu_przedszkolnego_w_danej_szkole_podstawowej.doc

  3._osw.-_kryterium-_dziecko_uczeszczalo_do_oddzialu_przedszkolnego_w_danej_szkole_podstawowej.pdf

  4._osw.-_kryterium-_zamieszkiwanie_na_terenie_Gminy_Mogilany.doc

  4._osw.-_kryterium-_zamieszkiwanie_na_terenie_Gminy_Mogilany.pdf

  5._osw.-_kryterium-_w_obwodzie_szkoly_zamieszkuja_krewni_kandydata_-_Kopia.doc

  5._osw.-_kryterium-_w_obwodzie_szkoly_zamieszkuja_krewni_kandydata_-_Kopia.pdf

  6.__osw.-_kryterium-_oboje_rodzice_prawni_opiekunowie__pracuja_w_obwodzie_szkoly.doc

  6.__osw.-_kryterium-_oboje_rodzice_prawni_opiekunowie__pracuja_w_obwodzie_szkoly.pdf

   

  ---------------------------------------

  Rodzice dzieci 6-cio letnich, którzy chcą zapisać je do szkoły, składają w Szkole wniosek:

  WNIOSEK_KL1_dz._6letnie.docx

  WNIOSEK_KL1_dz._6letnie.pdf

 • ORGANIZACJA PRACY szkoły po feriach zimowych

  W związku z planowanym prowrotem części uczniów Szkoły do nauki stacjonarnej informujemy, że wszelkie informacje w tym zakresie będą przekazywane rodzicom przez dziennik elektroniczny VULCAN.

  Prosimy o systematyczne logowanie się do dziennika.

 • WDŻ - LIST DO RODZICÓW

          

         Szanowni Rodzice,

   

  Ostatnie wydarzenia kulturowe obserwowane na ulicach naszych miast skłaniają do refleksji, jaką drogę życiową wybiorą nasze dzieci? Jesteśmy także świadkami przyspieszonego procesu seksualizacji nastolatków. Do eskalacji tego zjawiska przyczyniają się niewątpliwie internet, filmy na życzenie (VOD), aplikacje na smartfony, gry i media społecznościowe. Nierzadko utrudniają one harmonijny rozwój młodego człowieka. Współczesne zagrożenia cywilizacyjne wymagają od nas – rodziców i nauczycieli refleksji i  przeciwdziałania, również przez przekazywanie treści podkreślających godność osoby ludzkiej, jej dobro indywidualne i społeczne. O tych wartościach uczeń dowiaduje się na lekcjach wychowania do życia w rodzinie (WDŻ). Stanowią one ochronę dzieci i młodzieży przed skutkami „wolności seksualnej”. Celem tych lekcji jest także wskazanie na istotę budowania trwałych i szczęśliwych więzi opartych na miłości, która jest podstawą rozwoju rodziny. Podręczniki, ćwiczenia i inne materiały dydaktyczne do zajęć WDŻ korygują toksyczne treści, na które mogą natrafić Państwa dzieci w internecie i w przekazach rówieśników.

  Program tego przedmiotu nie tylko wspiera  uczniów w wychowaniu do odpowiedzialności, ale także pomaga uchronić ich przed zjawiskami, takimi jak: cyberprzemoc, sexting, niedojrzałe związki, ciąże nastolatek, choroby przenoszone drogą płciową czy uzależnienia. Na tych zajęciach porusza się również trudne tematy dotyczące przemocy seksualnej, obrony intymności i problemu pornografii. Chodzi o to, aby nasze dzieci nie stały się ofiarami przemysłu pornograficznego. Powyższe racje przemawiają za tym, aby bronić młode pokolenie przed współczesnymi zagrożeniami. Tę rolę spełnia niewątpliwie rodzina, a lekcje wychowania do życia w rodzinie mogą być dobrym wsparciem.

  Zachęcamy Państwa do zapoznania się z podręcznikami, ćwiczeniami i filmami przygotowanymi na zajęcia WDŻ, których trailery są dostępne na stronach https://rodzinatv.myvod.io/ oraz https://www.wdz.edu.pl/.

   

  Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

          

        

 • Wychowanie do życia w rodzinie

  Szanowni Rodzice,

  WYCHOWANE DO ŻYCIA W RODZINIE

  W literaturze światowej rozróżnia się dwa zasadnicze typy edukacji seksualnej: A i B.

  Typ A – to wychowanie młodych ludzi do życia w małżeństwie i rodzinie oraz wychowanie do przedmałżeńskiej abstynencji seksualnej bez propagowania i rozdawania nieletnim środków antykoncepcyjnych. Nacisk kładzie się na ekologię płodności i naturalne planowanie rodziny.

  Typ B – biologiczna edukacja seksualna, czyli ograniczanie przekazu do wiedzy biologiczno-fizycznej, bez wymagań etycznych. Podkreśla się, że człowiek ma prawo do realizacji swoich potrzeb seksualnych nawet jeśli nie zamierza wchodzić w relację małżeńską. Przekazuje się wiedzę na temat antykoncepcji i chorób przenoszonych drogą płciową.  

  Wprowadzenie do polskiej szkoły (od 1998 roku) edukacji seksualnej typu A, czyli przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie przyniosło pozytywne efekty, choć trzeba zaznaczyć, że szkoła nie jest jedynym podmiotem odgrywającym zasadniczą rolę w kształtowaniu wyborów życiowych nastolatków. Ważne jest również oddziaływanie rodziny, grup rówieśniczych, czy wzorców lansowanych przez media. Rodzice są pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami dzieci.

  Zajęcia WDŻ to nie jest hedonistyczna, permisywna edukacja seksualna, która miałaby demoralizować uczniów.

  W Polsce – dopóki istnieją prorodzinne programy i podręczniki – nie powinni się Państwo obawiać demoralizacji Waszych dzieci.  Zajęcia te mają wspierać Państwa w funkcji wychowawczej – jako rodziców. Będę wdzięczna za sugestie, inicjatywy i Państwa opinie.

   

  WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE W KLASACH IV – VIII

  1. Organizacja zajęć
  • zajęcia odbywają się w oparciu o Podstawę programową WDŻ z dnia 14 lutego 2017 roku i Program nauczania wychowania do życia w rodzinie „Wędrując ku dorosłości”, autorstwa Teresy Król, wyd. Rubikon, Kraków;
  • program realizuje treści zawarte w sześciu działach tematycznych:
  • Rodzina.
  • Dojrzewanie.
  • Seksualność człowieka.
  • Życie jako fundamentalna wartość.
  • Płodność.
  • Postawy.
  • realizacja zajęć stanowi spójną całość z zadaniami wychowawczo-profilaktycznymi szkoły, a w szczególności:

  1) wspiera wychowawczą rolę rodziny,

  2) promuje integralne ujęcie ludzkiej seksualności (uwzględnia rozwój ucznia zarówno w aspekcie fizycznym, jak też psychicznym, emocjonalnym, społecznym i duchowym),

  3) kształtuje postawy prorodzinne, prozdrowotne i prospołeczne;

  • struktura programu, układ treści:

  materiał nauczania został ułożony w cykle, ma więc spiralny układ treści. Nauczyciel w kolejnych klasach porusza się w obrębie haseł programowych dotyczących: rodziny, funkcji płciowości, komunikacji międzyludzkiej i profilaktyki uzależnień. Każdy cykl jest dostosowany do wieku uczniów, ich możliwości percepcyjnych. Stanowi bazę i układ odniesienia do podobnego cyklu w następnych poziomach nauczania.;

  • treści programowe stanowią pewną propozycję. Nauczyciel, jako kreator spotkania, może uwzględnić specyfikę każdego zespołu klasowego, oczekiwania uczniów, ich rzeczywiste potrzeby i pogodzić je z zasadą stopniowego wprowadzania w zagadnienia wymagające dojrzałości emocjonalnej i intelektualnej;
  • w każdym roku szkolnym uczeń ma 14 godzin -  9 spotkań wspólnych i 5 z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców. Podział na grupy jednopłciowe stwarza możliwość otwarcia się na problemy i swobodne rozmowy na tematy bardziej intymne;
  • podczas zajęć uczniowie korzystają, m. in. z materiałów przygotowanych przez nauczyciela – ksero z ćwiczeń, podręcznika, filmy edukacyjne, prezentacje multimedialne i in.;
  • wychowanie do życia w rodzinie w szkole nie może abstrahować od zasad, norm i wartości przekazywanych w rodzinie. Dlatego rozporządzenie MEN respektuje niezbywalne prawo rodziców jako pierwszych wychowawców swoich dzieci (art. 48 Konstytucji RP).

  Przedmiot jest obligatoryjny do wdrożenia w każdej szkole, ale rodzic ma prawo odmowy (nieposyłania dziecka na zajęcia) uczestniczenia dziecka w spotkaniach poprzez złożenie w sekretariacie szkoły pisemnej rezygnacji z tych zajęć;

  1. Zasady przedmiotowego oceniania
  • specyfika zajęć wychowania do życia w rodzinie polega na swobodzie wypowiadania się uczniów, wyrażania opinii i poglądów, zajmowania określonych stanowisk, zaangażowaniu emocjonalnym. Lekcje nie podlegają ocenie w skali: 1 - 6. Zajęcia nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej, ani też na ukończenie szkoły;
  • uczestnicy zajęć mogą otrzymywać gratyfikację – pochwały wyrażone ustnie lub pisemnie za:
  • pracę na lekcji – zaangażowanie, pomysłowość , wyszukiwanie i porządkowanie informacji, wnioskowanie,
  • współpracę w grupie, komunikowanie się, atmosferę pracy, kulturę,
  • pracę dodatkową, np. przygotowanie referatów, projektów, prezentacji, itp.

  Pochwały (pozytywne uwagi) lub negatywne uwagi (trzecie upomnienie za niewłaściwe zachowanie – wpis uwagi negatywnej do dziennika), uzyskane przez ucznia, mają wpływ na ocenę zachowania.

  • warunkiem zaliczenia zajęć jest uczestnictwo ucznia w zajęciach – na planowanych 14 spotkań w roku uczeń powinien być przynajmniej 9 razy (mniej niż 9 razy – wtedy nauczyciel rozezna wszystkie okoliczności nieobecności ucznia na lekcjach, m. in. usprawiedliwienie, powód nieobecności, itp., ewentualne braki uzupełni po konsultacji z nauczycielem),
  • uczeń, który uczęszczał na zajęcia WDŻ otrzymuje zapis w dokumentacji nauczania (świadectwo szkolne): uczestniczył/a.

  WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE – nowa podstawa programowa

  Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej Dz.U. z dnia 24 lutego 2017 roku. Poz. 365

   Cele kształcenia – wymagania ogólne:

  I. Ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka. Wnoszenie pozytywnego wkładu w życie swojej rodziny.  

  II. Okazywanie szacunku innym ludziom, docenianie ich wysiłku i pracy, przyjęcie postawy szacunku wobec siebie.  

  III. Pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania. Pokonywanie trudności okresu dorastania. 

  IV. Kształcenie umiejętności przyjęcia integralnej wizji osoby. Wybór i urzeczywistnianie wartości służących osobowemu rozwojowi. Kierowanie własnym rozwojem, podejmowanie wysiłku samowychowawczego zgodnie z uznawanymi normami i wartościami. Poznawanie, analizowanie i wyrażanie uczuć. Rozwiązywanie problemów. 

  V. Pozyskanie wiedzy na temat organizmu ludzkiego i zachodzących w nim zmian rozwojowych w okresie prenatalnym i postnatalnym oraz akceptacja własnej płciowości. Przyjęcie integralnej wizji ludzkiej seksualności. Umiejętność obrony własnej intymności i nietykalności seksualnej oraz szacunek dla ciała innej osoby. 

  VI. Uświadomienie i uzasadnienie potrzeby przygotowania do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny. Zorientowanie w zakresie i komponentach składowych postawy odpowiedzialnego rodzicielstwa. 

  VII. Korzystanie ze środków przekazu, w tym z internetu, w sposób selektywny, umożliwiający obronę przed ich destrukcyjnym oddziaływaniem. 

  Treści nauczania – wymagania szczegółowe:

  I.    Rodzina.

  Uczeń:

  1) wie, co składa się na dojrzałość do małżeństwa i założenia rodziny; zna kryteria wyboru współmałżonka, motywy zawierania małżeństwa i czynniki warunkujące trwałość i powodzenie relacji małżeńskiej i rodzinnej;

  2) rozumie, jakie miejsce zajmuje rodzina w społeczeństwie;  

  3) rozpoznaje typy struktury rodziny: rodzina wielopokoleniowa, rodzina pełna, rodzina niepełna, rodzina zrekonstruowana;

  4) wyjaśnia miejsce dziecka w rodzinie i jej rolę dla niego: w fazie prenatalnej, podczas narodzin, w fazie niemowlęcej, wczesnodziecięcej, przedpokwitaniowej, dojrzewania, młodości, wieku średniego, wieku późnego;

  5) potrafi komunikować swoje uczucia i budować prawidłowe relacje rodzinne;

  6) wie, jak okazać szacunek rodzeństwu, rodzicom i dziadkom oraz docenić ich wkład w życie rodzinne; potrafi wymienić za co i w jaki sposób można wyrazić im wdzięczność;

  7) rozumie na czym polega odpowiedzialność wszystkich członków za atmosferę panującą w rodzinie; wie jak komunikować uczucia, wyrażać pamięć, składać życzenia z okazji ważnych rocznic rodzinnych, imienin, urodzin, Dni Matki, Ojca, Babci i Dziadka, być uprzejmym i uczynnym każdego dnia;

  8) zna i rozumie funkcje rodziny, np.  prokreacyjna, opiekuńcza, wychowawcza oraz ich znaczenie na poszczególnych etapach rozwoju człowieka;

  9) wyjaśnia czego dotyczy i w czym przejawia się rodzinne wychowanie do miłości, prawdy, uczciwości, wychowanie patriotyczne, religijne, moralne;

  10) przyswaja wartości i tradycje ważne w rodzinie, w tym wspólne świętowanie, organizacja i przeżywanie wolnego czasu;

  11) zauważa i docenia formacyjną rolę rodziny: w zakresie przekazywania wiedzy (o życiu, człowieku, świecie, relacjach międzyludzkich), kształtowania postaw, ćwiczenia umiejętności, tworzenia hierarchii wartości, uczenia norm i zgodnych z nimi zachowań;

  12) zna i stosuje zasady savoir vivre’u zarówno wobec gości, jak i najbliższych członków rodziny;

  13) wie, na czym polega instytucjonalna pomoc rodzinie w sytuacji: choroby, uzależnienia, ubóstwa, bezrobocia, zachowania ryzykownego, problemów pedagogicznych, psychologicznych, prawnych. 

  II.    Dojrzewanie.

  Uczeń:

  1) rozpoznaje zmiany fizyczne i psychiczne; zauważa i akceptuje zróżnicowane, indywidualne tempo rozwoju; 

  2) zna kryteria dojrzałości biologicznej, psychicznej i społecznej;

  3) rozumie, czym jest cielesność, płciowość, seksualność;

  4) wskazuje różnice w rozwoju psychoseksualnym dziewcząt i chłopców; 

  5) wyjaśnia, na czym polega identyfikacja z własną płcią;

  6) zna zagrożenia okresu dojrzewania, takie jak: uzależnienia chemiczne i behawioralne, presja seksualna, pornografia, cyberseks, prostytucja nieletnich; potrafi wymienić sposoby profilaktyki i przeciwdziałania;

  7) omawia problemy wieku młodzieńczego i sposoby radzenia sobie z nimi; 

  8) rozumie, jak budowane są relacje międzyosobowe, wyjaśnia ich znaczenie w rozwoju społeczno-emocjonalnym; potrafi przedstawić istotę: koleżeństwa i przyjaźni, sympatii młodzieńczych, pierwszych fascynacji, zakochania, miłości; zwraca uwagę na potrzebę i wartość wzajemnego szacunku, udzielania pomocy, empatii i współpracy; 

  9) uczestniczy w podziale obowiązków; korzysta z pomocy innych i sam jej udziela; potrafi dzielić czas pomiędzy pracę i rekreację; wie jak tworzyć atmosferę świętowania;

  10) przedstawia rolę autorytetów w życiu człowieka, wymienia osoby uznane za autorytety przez innych i siebie. 

  III.    Seksualność człowieka.

  Uczeń:

  1) określa pojęcia związane z seksualnością: męskość, kobiecość, komplementarność, miłość, wartość, małżeństwo, rodzicielstwo, odpowiedzialność; wyjaśnia na czym polega i czego dotyczy integracja seksualna;

  2) rozumie znaczenie odpowiedzialności w przeżywaniu własnej płciowości oraz budowaniu trwałych i szczęśliwych więzi;

  3) określa główne funkcje płciowości, takie jak: wyrażanie miłości, budowanie więzi i rodzicielstwo, a także wzajemna pomoc i uzupełnianie, integralna i komplementarna współpraca płci;

  4) rozumie, na czym polega prawo człowieka do intymności i ochrona tego prawa;

  5) wyjaśnia, na czym polega odpowiedzialność mężczyzny i kobiety za sferę seksualną i prokreację;

  6) charakteryzuje związek istniejący pomiędzy aktywnością seksualną a miłością i odpowiedzialnością; omawia problemy związane z przedmiotowym traktowaniem człowieka w dziedzinie seksualnej;

  7) potrafi wymienić argumenty biomedyczne, psychologiczne, społeczne i moralne za inicjacją seksualną w małżeństwie;

  8) przedstawia przyczyny, skutki i profilaktykę przedwczesnej inicjacji seksualnej;

  9) zna choroby przenoszone drogą płciową; rozumie ich specyfikę, rozwój i objawy; wie, jakie są drogi przenoszenia zakażenia; zna zasady profilaktyki;

  10) potrafi wymienić różnice pomiędzy edukacją a wychowaniem seksualnym;

  11) potrafi scharakteryzować i ocenić różne odniesienia do seksualności: permisywne, relatywne i normatywne;

  12) rozumie wartość trwałości małżeństwa dla dobra rodziny.

  IV.    Życie jako fundamentalna wartość.

  Uczeń:

  1) wyjaśnia, co to znaczy, że życie jest wartością;

  2) rozumie, na czym polega planowanie dzietności rodziny; wie, jakie aspekty należy uwzględnić przy podejmowaniem decyzji prokreacyjnych; 

  3) zna zasady przygotowania kobiet i mężczyzn na poczęcie dziecka oraz rozumie, czym jest odpowiedzialne rodzicielstwo;

  4) wyraża postawę szacunku i troski wobec życia i zdrowia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci;  

  5) zna fazy psychofizycznego rozwoju człowieka w okresie prenatalnym  i postnatalnym; orientuje się w czynnikach wspomagających i zaburzających jego psychiczny, fizyczny, duchowy i społeczny rozwój;

  6) rozumie, czym jest opieka prekoncepcyjna i prenatalna uwzględniająca zdrowie ojca, matki i dziecka, formy prewencji, profilaktyki i terapii;

  7) ma szacunek dla ludzkiego ciała; zna podstawy higieny; troszczy się o zdrowie: właściwe odżywianie, odpowiedni strój, sen i aktywność fizyczną;

  8) pozytywnie odnosi się do osób z niepełnosprawnością, widząc w nich wartościowych partnerów w koleżeństwie, przyjaźni, miłości i rodzinie;

  9) wyraża troskę o osoby chore i umierające; zachowuje pamięć o zmarłych, współtowarzyszy bliskim w przeżywaniu żałoby.

  V.    Płodność.

  Uczeń:

  1) wie, że płodność jest wspólną sprawą kobiety i mężczyzny;

  2) potrafi przedstawić fizjologię płodności i wymienić hormony warunkujące płodność kobiet i mężczyzn;

  3) zna metody rozpoznawania płodności, ich przydatność w planowaniu rodziny i diagnostyce zaburzeń;

  4) przedstawia problem niepłodności; określa jej rodzaje, przyczyny, skutki; wyjaśnia na czym polega profilaktyka i leczenie;

  5) definiuje pojęcie antykoncepcji i wymienia jej rodzaje, dokonuje oceny stosowania poszczególnych środków antykoncepcyjnych w aspekcie medycznym, psychologicznym, ekologicznym, ekonomicznym, społecznym  i moralnym;

  6) zna różnice między antykoncepcją a naturalnym planowaniem rodziny, zapłodnieniem in vitro a naprotechnologią;

  7) rozumie, czym jest ciąża i poród oraz jak powinno wyglądać przyjęcie dziecka jako nowego członka rodziny;

  8) potrafi wyjaśnić rolę i zadania szkół rodzenia oraz wartość naturalnego karmienia;

  9) wie, jak istotne znaczenie, zarówno w aspekcie medycznym, psychologicznym, jak i społecznym ma gotowość członków rodziny na przyjęcie dziecka z niepełnosprawnością;

  10) rozumie sytuację rodzin mających trudności z poczęciem dziecka i doświadczających śmierci dziecka przed narodzeniem;

  11) wie czym jest adopcja i rodzina zastępcza oraz jakie jest ich znaczenie dla dzieci, rodziców i społeczeństwa.

  VI.    Postawy.

  Uczeń:

  1) potrafi wymienić i uzasadnić normy chroniące życie małżeńskie i rodzinne oraz sprzeciwić się naciskom skłaniającym do ich łamania;

  2) wie, że aktywność seksualna, jak każde zachowanie człowieka podlega odpowiedzialności moralnej;

  3) radzi sobie w sytuacji konfliktu, presji grupy, stresu;

  4) zna i stosuje zasady savoir-vivre`u w różnych sytuacjach społecznych;

  5) rozumie zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej i jej znaczenie w relacjach interpersonalnych; przyjmuje odpowiedzialność za manifestowane reakcje, wypowiadane i pisane słowa; 

  6) kształtuje i wyraża postawy asertywne, gdy nie może lub nie powinien czegoś wykonać stara się odmawiać tak, by nie ranić drugiego;

  7) bierze udział w życiu społecznym przez: wolontariat, stowarzyszenia, grupy nieformalne i aktywność indywidualną; ujawnia wrażliwość na osoby potrzebujące pomocy i zna konkretne sposoby jej udzielania;

  8) świadomie i odpowiedzialnie korzysta ze środków społecznego przekazu, w tym z internetu, dokonując wyboru określonych treści i limitując czas im poświęcany;

  9) jest odpowiedzialny za własny rozwój i samowychowanie.

  Warunki i sposób realizacji

   Do zadań szkoły w zakresie realizacji wychowania do życia w rodzinie należy w szczególności:

  1) wspieranie wychowawczej roli rodziny; 

  2) współpraca z rodzicami w zakresie prawidłowych relacji między nimi a dzieckiem;

  3) wskazanie norm życia społecznego, pomoc w interioryzacji i ich wspólne przestrzeganie;

  4) pomoc we właściwym przeżywaniu okresu dojrzewania;

  5) wzmacnianie procesu identyfikacji z własną płcią; docenianie komplementarności płciowej i współdziałania;

  6) wspieranie rozwoju moralnego i kształtowania hierarchii wartości;

  7) promowanie integralnej wizji seksualności człowieka; ukazanie jedności pomiędzy aktywnością seksualną, miłością i odpowiedzialnością;

  8) wskazywanie na prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, potrzebę przygotowania do macierzyństwa i ojcostwa oraz towarzyszenia w chorobie  i umieraniu;

  9) tworzenie klimatu dla koleżeństwa, przyjaźni oraz szacunku dla człowieka;

  10) pomoc w poszukiwaniu odpowiedzi na podstawowe pytania egzystencjalne;

  11)  informowanie o możliwościach pomocy – system poradnictwa dla dzieci  i młodzieży;

  12)  ukazywanie potrzeby odpowiedzialności w korzystaniu ze środków społecznego przekazu (w tym internetu) w zakresie doboru treści, krytycznej oceny formy przekazu oraz poświęconego czasu;

  13) pomoc w rozpoznawaniu i rozwijaniu zdolności, w odkrywaniu możliwych dróg realizacji osobowej i zawodowej wychowanka, przygotowywanie do odpowiedzialnego pełnienia zadań na każdej z nich.   

  PROPONOWANA TEMATYKA ZAJĘĆ DLA POSZCZEGÓLNYCH KLAS:

  KLASA IV:

  1. Wspólnota domu, serca i myśli – funkcje rodziny.
  2. Witaj w domu – funkcje prokreacyjna i opiekuńcza.
  3. Zasady i normy – funkcje wychowawcza i socjalizacyjna.
  4. Miłość, która scala, czyli funkcje psychiczno-uczuciowa i kontrolna.
  5. Jesteśmy razem – funkcje rekreacyjno-towarzyska, kulturowa i ekonomiczna.
  6. Człowiek istota płciowa.
  7. Koleżeństwo.
  8. Dobre wychowanie.
  9. Internet świat prawdziwy czy nieprawdziwy?
  10. Przekazywane życia (dla grupy dziewcząt).
  11. Przekazywane życia (dla grupy chłopców).
  12. U progu dojrzewania (dla grupy dziewcząt).
  13. U progu dojrzewania (dla grupy chłopców).
  14. Rodzi się dziecko (dla grupy dziewcząt).
  15. Rodzi się dziecko (dla grupy chłopców).
  16. Intymność (dla grupy dziewcząt).
  17. Intymność (dla grupy chłopców).
  18. Obrona własnej intymności (dla grupy dziewcząt).
  19. Obrona własnej intymności (dla grupy chłopców).

  KLASA V:

  1. Gdzie dom, tam serce twoje.
  2. Rodzina – moje okno na świat.
  3. Emocje i uczucia.
  4. Porozmawiajmy.
  5. Święta coraz bliżej.
  6. Zaplanuj odpoczynek.
  7. Mądry wybór w świecie gier.
  8. Uprzejmość i uczynność.
  9. Poszukiwany: przyjaciel.
  10. Moje ciało (dla grupy dziewcząt).
  11. Moje ciało (dla grupy chłopców).
  12. Dojrzewam (dla grupy dziewcząt).
  13. Dojrzewam (dla grupy chłopców).
  14. Dbam o higienę (dla grupy dziewcząt).
  15. Dbam o higienę (dla grupy chłopców).
  16. Zdrowy styl życia (dla grupy dziewcząt).
  17.  Zdrowy styl życia (dla grupy chłopców).
  18. Zrozumieć siebie i innych (dla grupy dziewcząt).
  19. Zrozumieć siebie i innych (dla grupy chłopców).

  Treści nauczania w klasie V:

  1. O budowaniu bliskich relacji w rodzinie:
  • rodzina miejscem zaspokojenia potrzeb człowieka (biologicznych, fizycznych, emocjonalnych, intelektualnych, i duchowych),
  • budowanie relacji a uczucia, postawy i zachowania,
  • rodzaje uczuć,
  • sposoby wyrażania i komunikowania uczuć, w tym wyrażanie postawy miłości do najbliższych.
  1. Formacyjna rola rodziny w zakresie:

  • przekazywania wiedzy o życiu, człowieku i świecie,

  • kształtowania postaw,

  • ćwiczenia umiejętności,

  • tworzenia hierarchii wartości,

  • uczenia norm i zgodnych z nimi zachowań.

  1.  Komunikacja w rodzinie:

  • czynniki wspierające komunikację w rodzinie,

  • najczęstsze przyczyny konfliktów rodzinnych,

  • umiejętność przepraszania i wybaczania.

  1. Czas wolny:

  • sposoby wykorzystania czasu wolnego; rozwijanie pasji, zainteresowań,

  • umiejętność organizowania świętowania i kultywowania tradycji rodzinnych, narodowych i regionalnych,

  *rola kontaktów ze światem kultury i przyrodą,

  • savoir-vivre – właściwe zachowania w kontakcie z przyrodą, w miejscach związanych z kulturą i w domu.

  1. Budowanie relacji koleżeńskich i przyjacielskich:

   • umiejętność tworzenia relacji międzyludzkich,

  • znaczenie relacji międzyosobowych w rozwoju społeczno-emocjonalnym,

  • podtrzymywanie więzi koleżeńskich i przyjacielskich,

  • warunki przyjaźni,

  • przyjaźń szkołą charakteru,

  • pozytywny stosunek do niepełnosprawnych kolegów i przyjaciół.

  1. Problemy rozwoju psychofizycznego dziewcząt i chłopców:

  • odmienność tempa rozwoju nastolatków,

  • akceleracja – przyspieszenie rozwoju fizycznego,

  • labilność emocjonalna w okresie pokwitania,

  • wyjaśnienie wątpliwości związanych z rozwojem adolescentów.

  1. Media – zalety i minusy:

  • świadome korzystanie ze środków społecznego przekazu,

  • wybór określonych treści,

  • limitowanie czasu poświęconego mediom.

  KLASA VI:

  1. Z rodziny się nie wyrasta.
  2. Rodzinne wychowanie.
  3. Rozwój ku dojrzałości i odpowiedzialności.
  4. Sztuka rozmowy.
  5. Gdy trudno się porozumieć.
  6. O presji rówieśniczej.
  7. Media – wybieram świadomie, korzystam bezpiecznie.
  8. Jak mogę ci pomóc?
  9. Czasami pod górkę. Trudności w okresie dojrzewania.
  10. Zarządzanie sobą (dla grupy dziewcząt).
  11. Zarządzanie sobą (dla grupy chłopców).
  12. Mój styl to zdrowie (dla grupy dziewcząt).
  13. Mój styl to zdrowie (dla grupy dziewcząt).
  14. Dojrzewam do kobiecości (dla grupy dziewcząt).
  15. Dojrzewam do męskości (dla grupy chłopców).
  16. Mam swoją godność (dla grupy dziewcząt).
  17. Mam swoją godność (dla grupy chłopców).
  18. Stalking, hejting, cyberprzemoc (dla grupy dziewcząt).
  19. Stalking, hejting, cyberprzemoc (dla grupy chłopców).

  Treści nauczania w klasie VI:

  1. Rodzina w społeczeństwie:

  • typy i struktury rodziny: wielopokoleniowa, pełna, niepełna, zrekonstruowana,

  • rodzina zastępcza; adopcja.

  1. Pomoc instytucjonalna rodzinie:

  • w sytuacji choroby,

  • zachowań ryzykownych i uzależnienia,

  • ubóstwa i bezrobocia,

  • problemów pedagogicznych, psychologicznych i prawnych.

  1. Komunikacja interpersonalna:

  • zasady i znaczenie komunikacji międzyludzkiej,

  • odpowiedzialność za manifestowane reakcje – wypowiadane i pisane słowa (również w Internecie),

  • radzenie sobie w sytuacji presji grupy

  • kształtowanie i wyrażanie postaw asertywnych,

  • sposoby odmawiania tak, by nie ranić drugiej osoby,

  • sposoby radzenia sobie w sytuacjach konfliktu i stresu.

  1. Higiena i zdrowie nastolatków:

  • zasady właściwego odżywiania i higienicznego trybu życia,

  • typowe kłopoty nastolatka (z cerą, potliwością, przetłuszczaniem się włosów),

  • zasady higieny osobistej, ubioru, otoczenia,

  • właściwe odżywianie; zaburzenia funkcjonowania organizmu w przypadku anoreksji i bulimii,

  • higieniczny tryb życia: sen, odpoczynek.

  1. Obrona własnej intymności:

  • szacunek dla ciała w kontekście godności człowieka,

  • zachowania, które łamią prawo do intymności,

  • sytuacje, które naruszają intymność,

  • asertywność wobec próby naruszenia sfery intymnej,

  • konieczność wypracowania postawy czujności wobec dwuznacznych zachowań innych osób.

  1. Media – za i przeciw:

  • specyfika mediów,

  • zagrożenie uzależnieniem od gier komputerowych,

  • cyberprzemoc (stalking, cyberbulling),

  • media społecznościowe (hejting),

  • strony pornograficzne (przedmiotowe traktowanie człowieka; możliwość uzależnienia).

  KLASA VII:

  1. Rozwój człowieka.
  2. Dojrzałość, to znaczy … .
  3. Pierwsze uczucia.
  4. Czas oczekiwania.
  5. Komunikacja w rodzinie.
  6. Savoir-vivre, czyli zasady dobrego wychowania.
  7. Utrata wolności. Zagrożenia. Uzależnienia chemiczne.
  8. Uzależnienia behawioralne.
  9. Ludzie drogowskazy.
  10. Dojrzewanie – rozwój fizyczny (dla grupy dziewcząt).
  11. Dojrzewanie – rozwój fizyczny (dla grupy chłopców).
  12. Zmiany psychiczne w okresie dojrzewania (dla grupy dziewcząt).
  13. Zmiany psychiczne w okresie dojrzewania (dla grupy dziewcząt).
  14. Przekazywanie życia (dla grupy dziewcząt).
  15. Przekazywanie życia (dla grupy chłopców).
  16. Mężczyzna i kobieta. Układ rozrodczy (dla grupy dziewcząt).
  17. Mężczyzna i kobieta. Układ rozrodczy (dla grupy chłopców).
  18. Pierwsze kroki w szczęśliwe dzieciństwo (dla grupy dziewcząt).
  19. Pierwsze kroki w szczęśliwe dzieciństwo (dla grupy dziewcząt).

  Treści nauczania w klasie VII:

  Program „Wędrując ku dorosłości” dla klasy VII koreluje z tematami podejmowanymi na lekcjach biologii. Dlatego na zajęciach WDŻ uwzględnia się zagadnienia z anatomii i fizjologii układu rozrodczego człowieka. Te wiadomości są uzupełnione o treści z zakresu psychologii i socjologii rodziny. Pokazuje się uczniom związek zdobywanej wiedzy z pełnieniem w przyszłości ról małżeńskich i rodzinnych. Wskazuje się, że zagadnienia związane z płodnością wspomagają przygotowania do rodzicielstwa, opieki prekoncepcyjnej, prenatalnej i postnatalnej. Nie pomija się przy tym kwestii dotyczących szczególnej troski i pomocy świadczonej dzieciom chorym i niepełnosprawnym. W tym przypadku funkcja opiekuńcza rodziny jest nieodzowna. O rodzinie, w której otrzymuje się wsparcie, uczeń dowiaduje się przy realizacji wielu innych zagadnień, np. w obrębie działu komunikacji, budowania relacji, uczuć, kształtowania postaw, tworzenia hierarchii wartości czy poszukiwania autorytetów. Młodzi ludzie, wchodzący w dorosłość, swoim zachowaniem sprawiają niejednokrotnie problemy, które można zakwalifikować do autodestrukcyjnych. Stąd też wiele miejsca w programie klasy VII zajmują kwestie uzależnień behawioralnych i uzależnień od substancji psychoaktywnych. W okresie dojrzewania oprócz zmian fizycznych pojawiają się nowe pragnienia i uczucia związane z budzącym się popędem seksualnym. Pragnienie bliskości, czułości i miłości to nowe życiowe doświadczenia, które mogą być fascynujące, ale też mogą stać się przyczyną wielu kłopotów. Tej tematyce także poświęcone są zajęcia w klasie VII.

  KLASA VIII:

  1. Budowanie relacji międzyosobowych.
  2. Na początek: zakochanie.
  3. O etapach i rodzajach miłości.
  4. Choroby przenoszone drogą płciową.
  5. Aids.
  6. Niepłodność i wielkie pragnienie dziecka.
  7. Inicjacja seksualna. Czy warto czekać?
  8. Dojrzałość do małżeństwa.
  9. Wobec choroby, cierpienia i śmierci.
  10. Rozwój psychoseksualny człowieka (dla grupy dziewcząt).
  11. Rozwój psychoseksualny człowieka (dla grupy chłopców).
  12. Seksualność człowieka (dla grupy dziewcząt).
  13. Seksualność człowieka (dla grupy chłopców).
  14. Przedwczesna inicjacja seksualna (dla grupy dziewcząt).
  15. Przedwczesna inicjacja seksualna (dla grupy chłopców).
  16. Metody rozpoznawania płodności (dla grupy dziewcząt).
  17. Metody rozpoznawania płodności (dla grupy chłopców).
  18. Antykoncepcja i środki wczesnoporonne (dla grupy dziewcząt).
  19. Antykoncepcja i środki wczesnoporonne (dla grupy chłopców).

  Treści nauczania w klasie VIII:

  1. Rozwój psychoseksualny człowieka:

  • różnice w rozwoju psychoseksualnym dziewcząt i chłopców,

  • identyfikacja z własną płcią,

  • męskość, kobiecość; komplementarność płci.

  1. Miłość w życiu człowieka:

  • budowanie relacji międzyosobowych w okresie młodzieńczym,

  • zakochanie i miłość,

  • rodzaje miłości i etapy jej rozwoju.

  1. Odpowiedzialność w przeżywaniu własnej płciowości i budowanie szczęśliwych więzi:

  • integracja seksualna,

  • prawo pierwszych połączeń,

  • wzajemna pomoc i szacunek,

  • związek między aktywnością seksualną a miłością i odpowiedzialnością,

  • problemy z przedmiotowym traktowaniem człowieka w dziedzinie seksualnej,

  • argumenty biomedyczne, psychologiczne, społeczne i moralne za inicjacją seksualną w małżeństwie.

  1. Przedwczesna inicjacja seksualna:

  • przyczyny, skutki i profilaktyka,

  • choroby przenoszone drogą płciową, w tym AIDS (specyfika, rozwój, i objawy; profilaktyka),

  • ciąża nieletnich; zagrożenie aborcją,

  • różne odniesienia do seksualności.

  1. Płodność człowieka:

  • charakterystyka płodności mężczyzny i kobiety,

  • metody rozpoznawania płodności, ich przydatność w planowaniu rodziny i diagnostyce zaburzeń,

  • problemy z płodnością, przyczyny, skutki, profilaktyka i leczenie,

  • zapłodnienie in vitro a naprotechnologia,

  • antykoncepcja i jej rodzaje; ocena w aspekcie medycznym, psychologicznym, ekologicznym i moralnym,

  • różnice między antykoncepcją a naturalnym planowaniem rodziny.

  1. Rodzina w kontekście trwałości małżeństwa, miłości, wzajemnego szacunku i troski:

  • dojrzałość do małżeństwa i założenie rodziny,

  • kryteria wyboru małżonka,

  • motywy zawierania małżeństwa,

  • czynniki warunkujące trwałość małżeństwa,

  • powodzenie relacji małżeńskiej i rodzinnej,

  • troska o osoby chore i niepełnosprawne,

  • sytuacja rodziny w przypadku śmierci dziecka przed narodzeniem,

  • śmierć w rodzinie i współtowarzyszenie bliskim w przeżywaniu żałoby,

  • zachowanie pamięci o zmarłych.

  1. Rodzina a normy i prawo:

  • etyka życia małżeńskiego i rodzinnego,

  • przepisy prawa chroniące rodzinę

  W kasie VIII nauczyciel korzysta też z propozycji wydawnictwa Rubikon, Kraków 2016:

  Bioetyka – scenariusze dla nauczycieli biologii, etyki, wychowania do życia w rodzinie, wychowawców, katechetów, autorstwa: Magdalena Rokicka, Bogumił Strączek + Przewodnik Bioetyka dla młodych.

  Przewodnik jest napisany w duchu personalizmu. W propozycji etycznych rozwiązań unika się odniesienia do przesłanek religijnych, by mógł być przyjęty przez wszystkie środowiska wyznaniowe. Jako jedyne kryterium przyjmuje godność osoby ludzkiej i prawo moralne wpisane w sumieniu wszystkich ludzi.

  Beata Kopta

   

   

   

 • Zebrania z rodzicami

  Szanowni Państwo

  W dniu 15 września 2020 organizujemy pierwsze w tym roku zebrania wychowawców klas z rodzicami.

  Szczegóły oraz harmonogram został przekazany we wiadomościach dziennika elektronicznego VULCAN.

 • Bezpieczeńśtwo w szkole

  Przedstawiamy infografiki przygotowane przez MEN przedstawiające podstaowe zasady bezpiecznego funkcjonowania uczniów w szkole.

  Dla rodziców:

  https://spmogilany-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/pulikowski_m_spmogilany_onmicrosoft_com/ET5qG1k3Tn5OsWk_C6DDvxwB8HzHsVBmqzohgibCUokdDw?e=3m6tqD

  Dla uczniów:

  https://spmogilany-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/pulikowski_m_spmogilany_onmicrosoft_com/Eb4xA8Bb50VHmTHDXpKT0W4BXvVrAZZq5HgS-gWkyEy31A?e=J7XhgI

   

  Zachęcamy do zapoznania się.

   

 • Msza Święta i spowiedź

  Ksiądz proboszcz parafii w Mogilanach w związku z rozpoczęciem roku szkolnego zaprasza na Mszę Świętą, która odbędzie się 1.09.2020 o godzinie 18:00.

  Od godziny 17:00 - spowiedź święta.

 • Podręczniki do religii / etyki

  Poniżej znajduje się dokument z wykazem podręczników do religii dla poszczególnych klas na rok 2020/2021.

  https://drive.google.com/file/d/1YrzMU8oxKpW70BxKt_nUNFMMTCJdQDhY/view?usp=sharing

  Podręczniki do etyki nie są wymagane.

 • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

  Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

   

  1 września rozpoczynamy kolejny rok szkolny. Tym razem trochę inaczej niż zwykle.

  Poniżej znajduje się link z harmonogramem spotkań uczniów z wychowawcami klas, które zostały zaplanowane na ten dzień.

  https://drive.google.com/file/d/1sJp8oCVpI9QWaelsQtlkqOxXQQF96fmD/view?usp=sharing

   

  Proszę zapoznać się z zasadami przebywania uczniów i rodziców w szkole - poniżej harmonogramu.

   

  Zapraszamy

   

 • SPOTKANIA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH i ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

  Szanowni Państwo

   

  Zapraszamy rodziców uczniów klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego na spotkanie z dyrektorem szkoły oraz wychowawcami przed rozpoczęciem roku szkolnego.

  Spotkania odbędą się 26 sieprnia 2020 (środa):

  Rodzice dzieci oddziału przedszkolnego: 17:00

  Rodzice dzieci klas pierwszych: 17:45

   

  Przypominamy, że w szkole obowiązuje zasłanianie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk (płyn dezynfekcyjny jest dostępny przy wejściu do szkoły).

 • Nowy Rok Szkolny już nie długo...

  Sznowni Państwo, drodzy uczniowie

  Rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego zbliża się wielkimi krokami.

  Z uwagi na szczególną sytuację w jakiej przyszło nam obecnie funkcjonować pracujemy nad przygotowaniem takiej organizacji szkoły aby uczniowie mogli do niej wrócić w możliwie najbezpieczniejszych warunkach.

  Funkcjonowanie szkoł od 1 września 2020 określają nowe przepisy, wytyczne i zalecenia Ministersta Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

  Bardziej szczegółowe informacje będziemy publikować na stronie internetowej Szkoły w ostatnim tygodniu sierpnia, będziemy je również przekazywać poprzez dziennik elektroniczny.

   

  Przydział uczniów do oddziałów klasy pierwszej zostanie również przedstawiony w ostatnim tygodniu wakacji. Dotychczas prowadzona rekrutacja wskazuje na potrzebę otwarcia dwóch LUB trzech oddziałów klas pierwszych (co utrudnia podjęcie ostatecznej decyzji i przesuwa ją na ostatnią chwilę)

  Również w ostatnich dniach siepnia zostaną zorganizowane spotkania dla rodziców uczniów klas pierwszych oraz oddziału przedszkolnego z wychowawcami i dyrektorem szkoły.

   

  Prosimy śledzić informacje na stronie www szkoły.

 • WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

  Zapraszamy absolwentów po odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty w piątek 31 lipca 2020 r. do sekretariatu szkoły w godzinach 8.30 do 13.30.Informujemy również, że wyniki w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU (https://wyniki.edu.pl) będą dostępne 31 lipca br. od godz. 10:00. Loginy i hasła do systemu były rozdawane podczas zakończenia roku szkolnego.

   

 • Roczne sprawozdanie finansowe

  Sprawozdania finansowe za rok 2019:

  SPRAWOZDANIA

 • ORGANIZACJA KLAS ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ

  Informacja dla rodziców, których dzieci od 1.09.2020 rozpoczną naukę w klasach pierwszych szkoły podstawowej oraz w oddziale przedszkolnym.

   

  Informujemy, że planowane wstępnie na czerwiec br. spotkania organizacyjne dla rodziców naszych przyszłych uczniów klas pierwszych oraz oddziału przedszkolnego nie odbędą się w najbliższym czasie.

  Pwodem są ograniczenia wynikające z obecnej pandemii koronawirusa. Ponadto do klasy pierwszej w chwili obecnej jest zapisanych 50 osób co znacznie utrudnia podzaił uczniów na oddziały, gdyż nie ma pewności czy od nowego roku szkolnego zostaną otwarte dwa czy trzy oddziały (będzie to zależeć od tego ile ostatecznie uczniów będzie zapisanych pod koniec sierpnia).

  Spotkania organizacyjne odbędą się w ostatnim tygodniu sierpnia 2020. O konkretnym terminie spotkań poinformujemy na stronie szkoły.

  Wszystkie dzieci klas pierwszych otrzymują podręczniki i materiały ćwiczeniowe ze szkoły. Wychowawcy klas pierwszych nie oczekują szczególnego wyposażenia uczniów, wszystkie potrzebne materiały (zeszyty, ołówki, kredki itp. będzie można zakupić bezpośrednio przed rozpoczęciem roku szkolnego).

   

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach
  ul.Św.Bartłomieja Ap.16/1
  32-031 Mogilany
 • tel/fax: 12 270-16-10
  tel. 798 369 157

Galeria zdjęć