• Dostępność

    • Deklaracja dostępności Strona internetowa Szkoły Podstawowej im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach

     Szkoła Podstawowa im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Szkoły Podstawowej im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach.

     • Data publikacji strony internetowej:
     • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

      

     Status pod względem zgodności z ustawą

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

     Treści niedostępne

     • Nie wszystkie elementy nietekstowe mają swoją alternatywę tekstową.
     • Elementy multimedialne nie posiadają audiodeskrypcji ani nie są przedstawione w języku migowym.
     • Treści nie mają możliwości prezentowania na różnorodny sposób.
     • Niska rozróżnialność tekstu - brak możliwości zmiany kontrastu.
     • Brak możliwości dostępu do wszystkich elementów strony za pomocą klawiatury.
     • Brak możliwości fokusu strony.

     Wyłączenia

     • Duża część dokumentów została opublikowana przed 23 września 2018.
     • Dokumenty skierowane są do konkretnych odbiorców.
     • W każdym przypadku jest możliwość uzyskania informacji w sekretariacie szkoły - kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty.

     Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

     • Deklarację sporządzono dnia:
     • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

     Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Elżbieta Ślusarczyk.
     • E-mail: spmogilany@op.pl
     • Telefon: 12 270 16 10

     Każdy ma prawo:

     • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
     • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
     • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

     Żądanie musi zawierać:

     • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
     • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
     • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

     Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

     Skargi i odwołania

     Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

     • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mogilanach
     • Adres: ul. Św. Bartłomieja Ap. 16/1
      32-031 Mogilany
     • E-mail: spmogilany@op.pl
     • Telefon: 12 270 16 10

     Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

     Dostępność architektoniczna

     Szkoła Podstawowa znajduje się niedaleko centrum Mogilan. Przy szkole dostępny jest parking dla pracowników, rodziców oraz interesantów.

     Szkoła jest częściowo dostępna dla osób niepełnosprawnych. Jest dostępny podjazd (bez poręczy). Szerokość drzwi oraz ciągów komunikacyjnych zapewnia możliowść dostępu do pomieszczeń na parterze szkoły (z wyłączeniem pomieszczeń sanitarnych oraz szatni).

     W szkole nie zastosowano udogodnień dla osób niewidomych lub słabowidzących. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.